Klubben

Årsmöte 29/5 2005

Årets årsmöte gick av stapeln den 29:e maj, detta med anledning av att vi numera enligt våra nya stadgar ska ha våra årsmöten på våren. Platsen för årets årsmöte var Boliden där älghundklubben anordnade utställning. 14 Hälleforshundar var på plats i utställningsringen, vinnare för dagen blev unghunden Björne, ägare Bodil och Inge Darnemo, Luleå, tätt följd av unghundstiken Per-Micks Vifslan, ägare Kenneth Lundmark, Boliden

Klockan 13.00 startade årsmötet, 26 medlemmar hade slutit upp. Styrelsen omvaldes, i valberedningen avgick Tomas Kärrman som ersattes av Rickard Gradin. Nytt för i år var att två revisorsuppleanter skulle väljas, till detta valdes Rickard Grandin samt Anders Linder. Styrelsens verksamhetsplan, årsbokslut samt rambudgetförslag upplästes och godkändes.

Leif Gulin redogjorde för avelsarbetet:
Vi måste i klubben ha ett gemensamt mål med avelsarbetet. Målet med avelsarbetet är att se till att rasen utvecklas och överlever. Av denna anledning måste vi vara benhårda i de saker som påverkar rasens framtid. Vi styr inte själva på samma sätt idag då vi tillhör SÄK och SKK. Vi måste följa deras spelregler men vi har samtidigt fått andra möjligheter genom att tillhöra dessa organisationer. Leif presenterade RAS, Rasspecifika Avelsstrategier.

Hälleforshundklubbens RAS beskrevs av Leif i korthet. Sedan april månad är vi medlemmar i SÄK, vi har lämnat in och fått vår avelspolicy godkänd av klubben. Följande saker i avelspolicyn är mycket viktiga: Ärftlig variation, detta är mycket viktigt framförallt för en liten ras. Vi måste hålla en låg inavelskoefficient. Genom att aktivt arbeta för en bred genetisk variation idag så har rasen möjlighet att utvecklas och överleva. Får vi för snäv genetisk variation så kan inte hälleforshunden överleva som egen ras. Mentala egenskaper, hunden ska ha bra mentala egenskaper. Hälsostatus, tex HD-status samt andra ärftliga fel och sjukdomar ska minimeras. I avelsarbetet är det viktigt att se till att vi reducerar nedärvningsbara sjukdomar. Funktion, utpräglad jakthund Denna avelsstrategi har varit publicerad under längre tid och inga synpunkter har inkommit, av denna anledning jobbar vi vidare efter avelspolicyn. Vi ska hela tiden arbeta för hundens bästa. För att få reda på om aveln som vi bedriver idag är OK så måste vi få in rapporter om hur hunden fungerar. Av denna anledning så har Jörgen Marcusson skickat ut en unghundsgranskning som vi hoppas att alla besvarar.

Leif beskrev ett exempel på en genetisk variation samt dess påverkan på rasen: Om man har en liten inavelskoefficient i en parning så är denna parning en bra genetisk lösning, men om man gör om samma parning en gång till så tillför man inget nytt till rasen och av denna anledning så är denna parning mindre bra. Man får fler valpar som är exakt lika genetiskt och dessa valpar kan inte paras med varandra. Då det dessutom blir många hundar med exakt samma genetiska egenskaper så uppstår problemet att man inte kan nyttja flertalet av dessa hundar i avelsarbetet. Flertalet hundar får avelsförbud eftersom samma genetiska material inte får överanvändas. Oavsett hur bra hundarna är så kan de genetiskt inte nyttjas i avel! Det är då bättre att nyttja en hund som har ett annorlunda genetisk ursprung den andra parningen. Genom att bredda den genetiska variationen så kan man dessutom minska risken för nedärvning av sjukdomar. Risken för nedärvning minskar ju större genetisk variation man har i aveln. Andra raser har fått problem på grund av att de inte har nyttjat sin stora genetiska variation i aveln utan satsat på matadoravel. Vi har fem år på oss att se till att vi har en tillräcklig stor genetisk variation. Även om en hunds ursprung är okänt eller innehåller andra raser så kan och ska den nyttjas i aveln om den tillför något till rasen allt från genetisk variation till mycket goda jaktegenskaper. För att mönstras in måste den dessutom se ut som en Hälleforshund. Om fem år stängs möjligheten att mönstra in hundar och man ser över om rasen har tillräcklig genetisk variation för att överleva som egen ras.

Styrelsen frågade mötet hur vi vill ha våra träffar i framtiden. Ska vi bestämma ett antal fasta träffar som är återkommande år från år så att alla vet att här kommer flera hälleforshundar att ställas ut samtidigt som utställningen är besökt av flera Hälleforshundägare? Mötet tyckte att det skulle vara positivt med fler hundar på vissa utställningar.


Årsmötet avslutades med middag i Boliden