Klubben

 

Avelstrategi-funktion

Hälleforshunden är idag till sitt användningsområde en utpräglad jakthund.

Hundarna uppfattas ofta av sina användare som slitstarka, tåliga och uthålliga. Det förekommer inte att hundar måste vila p.g.a. hälta, såriga tassar och liknande skador.

Hälleforshundarnas jaktförmåga tycks i allmänhet vara god.
Under perioden 2000-2009 har mera än 500 st. jaktprov genomförts. Ca 60 % av proven resulterade i pris och då i huvudsak som 1:a pris.
För hela perioden år 2000-2006 är andelen jaktmeriterade hundar per årskull i genomsnitt 21 %. För hundar födda åren 2003-2006 är meriteringsgraden 23-25 % (beräkningen görs då årskullen uppnått 3 år).
Det förekommer dock hundar som är väl veka och med svag jaktlust.

Slutsats: Rasgodkännandet och anslutningen till SÄK har inneburit att hundarnas jaktförmåga får en mera ”objektiv” bedömning vilket påtagligt underlättar och kvalitetshöjer rasklubbens avelsarbete.
Hälleforshunden är idag en tålig och stark jakthund som ofta uppfyller de krav på jaktförmåga som ställs. Fortsatt är det dock önskvärt att jämnheten ytterligare ökar med en högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning: Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet hundar som kommer till prov och uppnå en genomsnittlig meriteringsgrad per årskull som är 25 %.

Hälsa Funktion Mentalitet
Genetisk variation Exteriör Allt som en artikel