Klubben

 

Avelstrategi-genetisk variation

Genetisk variation
Den öppna stamboken möjliggör att rasen kan tillföras ett kontrollerat genetiskt tillskott. Klubbens bedömning är att möjligheten till fortsatt ökad genetisk variation därför är förhållandevis god.
Ett vägt medelvärde för hundar födda under perioden 2005 - 2009 (5 årskullar) ger en inavelskoefficient på F=1.9.

Inavelsgraden är dessutom sjunkande med F=1.3 för åren 2007-2009 (5 generationer).
Under perioden 2000 - 2009 har totalt 541 st. valpar blivit födda. Antalet kullar är
104 st. vilket innebär att det i genomsnitt föddes 5.2 valpar/kull. Det totala antalet använda avelsdjur har varit 138 st. med fördelningen 69 st. tikar och 69 st. hanar.

I syfte att minska riskerna för genförluster och istället försöka öka den genetiska variationen inom rasen har avelsbegränsning varit gällande sedan 1995. Gränsen är f.n. satt till högst 3 kullar efter enskild hund (undantag kan gälla för hund som tillför rasen nytt genetiskt material) .

Slutsats: Inavelskoefficienten är långsamt sjunkande inom rasen.
Målsättning: Att på årsbasis konsolidera inavelsgraden i kullarna till ≤ F=1.2
(5 generationer) samt utveckla flera obesläktade blodslinjer.

 

Hälsa Funktion Mentalitet
Genetisk variation Exteriör Allt som en artikel