Klubben

 

Avelstrategi-hälsa

Hälsa
Ögon: Katarakt – I april år 2010 är totalt 67 st. hundar ögonlysta (ca 14 % av hela populationen). Av dessa har 11 st. fått diagnosen ärftlig katarakt (ca 16 % av de ögonlysta hundarna). Glaukom – ej rapporterat. PRA – ej rapporterat. Övriga ögonsjukdomar – ej rapporterat.

Höftledsdysplasi: Av de hundar som röntgades med födelseåren 2000 – 2002 fick
14 % bedömningen C-höft eller sämre. Det höga antalet hundar med hd-fel födda under år 2000 (22 %) kan till viss del del bero på att flera av kullarna har föräldradjur med okänd hd-status (parning skedde före rasgodkännandet).
Av de hundar som blivit röntgade med födelseåren 2003 – 2008 har 6 % fått bedömningen C-höft eller sämre.
Totalt är ca 45 % av hundarna som blivit födda under 2000-talet hd-röntgade.

Armbågsledsdysplasi: Ett mindre antal hundar (ca 3 % av hela populationen) har under 2000-talet blivit röntgade, alla med diagnosen ua.
Epilepsi: Ett tidigare fall är känt, där en äldre (>8 år) hund har drabbats, ingen avkomma.
Inga kända fall efter rasgodkännandet år 2000.

Kryptorchism: Två fall är kända. Hund 1988-2001, ingen avkomma samt hund född i mars 2009.

Tuggmuskelmyosit: Enstaka kända fall under den senaste 35-års perioden.
Första kända fallet uppträdde hos hund född år 1978. Det senaste drabbade hanhund född år 2002. Totalt under hela tidsperioden bedöms antalet insjuknade hundar vara lägre än 10 st. (< 0.5 %).

Tänder: Ett känt fall av tandbortfall. Kontroll och rapportering av tandstatus kan dock fortsatt vara otillräcklig. Rapportering av tandstatus sker vanligtvis endast i samband med bedömningar på utställningar och via enkätsvar.

Slutsats: Antalet hundar som de senaste åren fått diagnosen ärftlig katarakt är allarmerande hög. Ett fungerande bekämpningsprogram som förhindrar vidare spridning är därför angeläget.

Häsotillståndet bland hälleforshundarna tycks i övrigt vara gott. Inga andra allvarligare sjukdomar är kända.
Målsättning: Fortsätta den redan påbörjade avelsselektionen beträffande katarakt. Öka antalet ögonspeglade hundar från nuvarande 14 % till 40 % för att säkrare kunna bedöma kataraktens omfattning, samt upptäcka eventuell förekomst av annan ögonsjukdom.
I ett första steg minska antalet hundar som får diagnosen ärftlig katarakt till ≤ 10 %.
Öka antalet hundar som ad och hd-röntgas från nuvarande 45 % till 60 %.
Under den kommande 5-års perioden genomföra ännu en enkätundersökning beträffande hundarnas fysiska och mentala status med syftet att klubben ständigt skall vara uppdaterad beträffande hundarnas hälsotillstånd.

Svenskregistrerade avelsdjur födda efter 20090101 skall innan parning vara Ed
röntgade med resutlatet Ed=0.

Hälsa Funktion Mentalitet
Genetisk variation Exteriör Allt som en artikel